Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, ngày chốt danh sách: 21/10/2021, thời gian họp dự kiến: Tháng 11/2021, nội dung họp: thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu chi tiết: TẠI ĐÂY

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911