Tập đoàn 911 công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Đăng ký tư vấn

CBTT - Công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
Thứ Sáu, 09/06/2023

Ngày 9/6/2023 Công ty Cổ phần tập đoàn 911 công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết các tài liệu xem TẠI ĐÂY!

1.Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

3. Giấy ủy quyền

4. Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

5. Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2023

6.Thẻ biểu quyết

7.Phiếu biểu quyết

8.Phiếu đặt câu hỏi

9. Báo cáo của Hội đồng quản trị

10. Báo cáo của ban Tổng giám đốc

11. Báo cáo Kiểm soát hoạt động

12. Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán 2023

13. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

15. Tờ trình chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

16. Tờ trình thông qua hủy phương án phát hành cp tăng vốn điều lệ


Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911