BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, tờ trình sửa đổi các Quy chế và dự thảo điều lệ, quy chế sửa đổi kèm theo

Chi tiết TẠI ĐÂY

zalo