BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, tờ trình sửa đổi các Quy chế và dự thảo điều lệ, quy chế sửa đổi kèm theo

Chi tiết:  Tại đây

Chia sẻ:
Bài viết cùng danh mục
zalo